Pravidla

Reklamní akci „Bonusový program" (dále jen „Akce“) pořádá a provozuje společnost ALIMPEX FOOD a.s., IČO: 471 15 807, se sídlem Českobrodská 1174, Praha 9 - Kyje, PSČ 198 00, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložka 1792 (dále také jako "Provozovatel"), reklamní akce začíná 01.06.2019 a řídí se dle níže uvedených úplných pravidel.

 

1. Kdo může od Provozovatele získávat ALI-BON, které dále může vyměnit za slevu na Bonusové výrobky?

1.1 Každý odběratel od Provozovatele nebo jeho obchodních partnerů: Alimpex Louny spol. s r.o., IČO: 261 19 773, Servus JaŠ spol. s r.o., IČO: 251 22 541 a Zdeněk Kincl, IČO: 145 23 272. Z účasti na Akci jsou vyloučeni zaměstnanci Provozovatele, jejich rodinní příslušníci, velkoobchodní odběratelé, obchodní řetězce se zahraniční majetkovou účastí a producenti mléčných výrobků (dále jen „Účastník“).

 

1.2 Aktivace sběru ALI-BONŮ

Každý Účastník může požádat Provozovatele o aktivaci uživatelského účtu prostřednictvím svého obchodního zástupce, popřípadě ve spádovém středisku Provozovatele, za předpokladu, že splní řádně podmínky této Akce specifikované v těchto úplných pravidlech akce (dále jen „Bonusové konto“).

 

1.3 Každý Účastník, který má aktivní své Bonusové konto, obdrží od Provozovatele přístupové údaje, na základě kterých bude mít přístup ke svému Bonusovému kontu na internetových stránkách www.bonus.alimpex.cz, a kde vždy uvidí aktuální počet svých ALI-BONŮ.

 

1.4 V případě, že Účastník zapomene své heslo, může pomocí odkazu „Zapomněli jste heslo?“ na internetových stránkách www.bonus.alimpex.cz, požádat o vygenerování hesla nového. Do odkazu postačí zadat svou funkční emailovou adresu, která je registrovaná u Provozovatele.

 

2. Za co Provozovatel ALI-BONY přiděluje?

2.1 Účastník obdrží od Provozovatele za každý nákup mléčných výrobků nad částku 2.500,- Kč bez DPH, přičemž za každých 2.500,- Kč bez DPH získá 1 ALI-BON nebo za nákup koloniálního zboží nad částku 4.000,- Kč bez DPH, přičemž za každých 4.000,- Kč bez DPH získá 1 ALI-BON, tyto ALI-BONY budou připsány na Bonusové konto automaticky po zpracování zakoupeného zboží Provozovatelem. Vratné obaly a slevové kupony se do částky nákupu nezapočítávají. Zakoupené výrobky pro splnění částky k získání ALI-BONŮ nelze kombinovat.

 

2.2 Případné neodebrání určitého zboží Účastníkem a nesplněním finanční částky v bodě 2.1, nevzniká Účastníkovi nárok na ALI-BON. V případě neobvyklé velikosti objednávky je Provozovatel oprávněn upozornit Účastníka na tuto skutečnost a připsat body Účastníkovi až úplným zaplacením odebraného zboží.

 

2.3 ALI-BONY jsou nepřevoditelné mezi různými subjekty (netýká se provozoven).

 

3. Za co můžu uplatnit ALI-BONY?

3.1 Účastníkovi vzniká za nasbírané ALI-BONY oprávnění získat slevu na objednané zboží ve formě některého z reklamních předmětů a poukazů uvedených v katalogu bonusového programu, který je k nahlédnutí na www.bonus.alimpex.cz, po přihlášení do svého Bonusového konta a dále v papírové podobě u obchodního zástupce, popřípadě ve spádovém středisku Provozovatele (dále jen „Bonusový program“).

 

3.2 Za určitý počet ALI-BONŮ je možné vybírat z několika reklamních předmětů a poukazů uvedených v katalogu Bonusového programu (dále jen „Bonusové výrobky“). Slevu na objednané produkty je možné realizovat tak, že dle počtu nasbíraných ALI-BONŮ si Účastník  vybere Bonusové výrobky, které si může objednat prostřednictvím nákupního košíku v Bonusovém kontu.

 

3.3 Účastník musí mít ke dni objednání Bonusového výrobku uhrazeny veškeré splatné závazky vůči Provozovali či jeho obchodním partnerům uvedených v bodě 1.1.

 

3.4 Bonusové výrobky budou Účastníkům doručeny s dalším zakoupeným zbožím Účastníkem nebo bude k převzetí ve spádovém středisku Provozovatele v termínu do 30 kalendářních dnů od objednání Bonusového výrobku na příslušném spádovém středisku. Účastník je povinen Bonusový výrobek převzít nejpozději do půlky měsíce února následujícího roku, ve kterém ALI-BONY získal (převzít či zakoupit zboží, se kterým bude Bonusový výrobek Účastníkovi doručen).

 

3.5 Účastník je povinen veškeré ALI-BONY v daném kalendářním roce uplatnit nejpozději do konce měsíce ledna následujícího roku, v opačném případě ALI-BONY Účastníkovi zanikají, bez nároku na náhradu.

 

3.6 Každý ALI-BON lze využít pouze jednou a nelze je vyplatit v peněžité formě.

 

4. Další pravidla Akce

4.1 Pokud se Provozovatel rozhodne ukončit přidělování ALI-BONŮ, je povinen o tom informovat alespoň 60 kalendářních dnů před posledním dnem, kdy bude možné ALI-BONY získat.

 

4.2 Úplné aktuální znění pravidel je po celou dobu platnosti Akce zveřejněno na internetové adrese www.bonus.alimpex.cz. Pro případ existence rozdílných znění pravidel je platné a závazné jejich poslední znění uveřejněné na uvedené internetové adrese.

 

4.3 O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Provozovatel. Provozovatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů a bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na internetových stránkách www.bonus.alimpex.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla Akce. Účinnost provedené změny nastává okamžikem zveřejnění dle předchozí věty. Bonusové výrobky jsou k dispozici v omezeném množství, a proto si Provozovatel vyhrazuje právo na změnu v jejich skladbě. Aktuální stav zásob Bonusových výrobků je na vyžádání u Provozovatele.

 

4.4 Provozovatel nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé v souvislosti s nesprávným využitím reklamního předmětu.

 

4.5 Provozovatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v akci a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce s akcí spojenou.

 

4.6 Přihlášením se do Bonusového konta vyjadřuje každý Účastník Akce svůj souhlas s jejími úplnými pravidly.

 

5. Ochrana osobních údajů

5.1 Právním základem zpracování osobních údajů Účastníků, jakožto subjektů údajů je tedy dobrovolně udělený souhlas, za účelem zúčastnění se v bonusovém programu Pořadatele. Tento souhlas může být Účastníkem kdykoli bezplatně odvolán, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: alimpex@alimpex.cz. V případě odvolání souhlasu nebude možné dále evidovat Účastníka v bonusovém programu Pořadatele a bude účast Účastníka v bonusovém programu ukončena současně s výmazem všech osobních údajů. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování osobních údajů, které Pořadatel, jakožto správce zpracovává na jiném právním základu, než je souhlas.

5.2 Možní příjemci osobních údajů účastníků jsou obchodní partneři Pořadatele, kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté osobní údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým je Pořadatel příjemcům poskytnul. Příjemci osobních údajů, mohou být dle povahy služeb:

 

-     příjemci, kterým Pořadatel poskytuje údaje za účelem analýzy návštěvnosti webu;

-     příjemci, kteří pro Pořadatel zajišťuje technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které Pořadatel využívá (např.: ukládání databáze atd.);

-     příjemci, kteří pro Pořadatel vykonávají poštovní či doručovací služby;

-     příjemci, kteří pro Pořadatel zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů;

-     příjemci, kteří pro Pořadatel zajišťují reklamní služby.

 

5.3 Při zpracování osobních údajů účastníků nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování. Pořadatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“).

5.4 Každý Účastník má právo požadovat od Pořadatele přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Pořadatel při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

 

6. Začátek platnosti těchto pravidel

6.1 Tato pravidla nabývají účinnosti dnem 01. 07. 2020